Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden Agenion Mobility Particulieren. Om deze te raadplegen, klik hier

Wettelijke verplichte verzekering: Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto (BA)

Omschrijving van het product

Dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde naar aanleiding van het gebruik in het verkeer van het verzekerde voertuig.

Verzekerde

O.m. de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de inzittenden.

Verzekerde voertuig

Het omschreven voertuig en alles wat eraan gekoppeld is.

Type schade

Hoofdzakelijk materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan de derden door het schadegeval.

Territorialiteit

België + alle landen die op de groene kaart aangevinkt zijn.

Dekkingen

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Belangrijkste verplichtingen

De wijzigingen aanmelden die een blijvende verzwaring van het risico tot gevolg hebben; de verkoop, het einde van de leasing of de vervanging van het omschreven voertuig meteen melden; de schade binnen max. 8 dagen aangeven

Belangrijkste limieten

 • Lichamelijke schade: onbeperkt
 • Materiële schade: 111.164.810 €
 • Schade aan persoonlijke kleding /bagage van de passagiers: 2.756 € per persoon
 • Borgtocht: max 62.000 € voor het omschreven voertuig

Belangrijkste uitsluitingen

 • Schade aan het verzekerde voertuig
 • materiële schade opgelopen door de bestuurder
 • schade aan de vervoerde goederen of te wijten aan de vervoerde goederen

 

Optioneel : Mini-Omnium of Omnium

Omschrijving van het product

Dekt in functie van de keuze van de verzekeringnemer de schade (verdwijning) aan het voertuig veroorzaakt door brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten, botsing met dieren en ongeval (formule casco en formule special auto)

Verzekerde

De verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de vervoerde personen

Verzekerde voertuig

Het omschreven voertuig

Type schade

Materiële schade aan het omschreven voertuig.

Territorialiteit

België en alle landen die op de groene kaart aangevinkt zijn met uitsluiting van de Servië.

Dekkingen

Ongeval, diefstal, brand, glasbraak, natuur en botsing met dieren

Waarborgsuitbreidingen voorzien bij onderschrijving van casco en special auto

Blussingskosten, noodzakelijke slepingskosten, het reinigen van de kledij, de kosten van technische controle na de schade…

Belangrijkste limieten

Verzekerde waarde (catalogus- of factuurwaarde) en vergoedingswijze (in aangenomen of functionele of werkelijke waarde)

Belangrijkste verplichtingen

De wijzigingen aanmelden die een blijvende verzwaring van het risico tot gevolg hebben; de verkoop, het einde van de leasing of de vervanging van het omschreven voertuig meteen melden; de schade binnen max. 8 dagen aangeven (24 u in geval van diefstal).

Belangrijkste uitsluitingen

Grove schuld van de verzekerde, losgemaakte uitrustingen, collectieve gewelddaden.

 

Optioneel : Rechtsbijstand

Omschrijving van het product

De dekking rechtsbijstand is een onderdeel van uw autoverzekering. Hiermee is uw hele gezin verzekerd voor juridische conflicten die voorkomen uit uw deelname aan het verkeer. Het maakt niet uit of u zelf het voertuig bestuurt of inzittende, fietser of voetganger bent. Indien zich een probleem voordoet kan u rekenen op uw rechtsbijstand juristen, waar ook in Europa.

Verzekerde

In de eerste plaats de verzekeringnemer: degene die het verzekeringscontract heeft gesloten.
Ook mederverzekerden kunnen aanspraak maken op de verzekering. Medeverzekerden zijn alle personen die tot het huishouden van de verzekeringnemer behoren. Ook de geautoriseerde bestuurder en/of de passagier(s) die gratis vervoerd worden, kunnen gebruikmaken van deze verzekering. Voor verdere uitleg over welke personen aanspraak kunnen maken op deze verzekering, verwijzen wij u naar de tekst van de bijzondere voorwaarden.

Verzekerde voertuig

Het voertuig aangeduid in de bijzondere clausules geniet van onze waarborg in alle omstandigheden met uitzondering van de uitdrukkelijk vermelde uitsluitingen in de bijzondere voorwaarden. Wordt beschouwd als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt, alsook de aanhangwagens en de caravans. Zolang het aangeduide voertuig niet rijvaardig is,wordt de dekking uitgebreid tot het vervangingsvoertuig.

Territorialiteit

Voor de materie “repatriëring” is de waarborg verworven voor verkeersongevallen gebeurd in Europa, behalve België, of in een land grenzend aan de Middellandse Zee.
Voor de andere materies wordt de dekking verleend voor de schadegevallen die zich hebben voorgedaan in Europa of in een land grenzend aan de Middellandse Zee en dit voor zover de verdediging van uw belangen in deze landen waargenomen kan worden.

Dekkingen

U kunt een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar, indien u onder andere een geschil krijgt inzake overeenkomsten ten behoeve van het verzekerde voertuig, indien u schade wenst te verhalen op een aansprakelijke derde en indien u strafrechterlijk wordt vervolgd en een geschil krijgt met de overheid over bijvoorbeeld uw rijbewijs of verkeersbelasting.
Om een volledig overzicht te krijgen van alle gedekte evenementen op de rechtsbijstandverzekering, kunt u de voorwaarden raadplegen.

Belangrijkste limieten

Verzekerde materies Verzekerd bedrag in €
Burgerlijk verhaal 65.000
Strafrechtelijke verdediging 65.000
Burgerlijke verdediging 65.000
Rechtsbijstand "rijbewijs", "administratieve" en "fiscale" 65.000
Contracten "voertuigen" 65.000
Insolventie van derden 65.000
Strafrechtelijke borgtocht 65.000
Repatriëring 2.500

Belangrijkste uitsluitingen

 • Kosten en honoraria aangegaan zonder er ons vooraf van verwittigd te hebben, behoudens gerechtvaardigde dringendheid
 • Boetes, opdeciemen, transacties met het Openbaar Ministerie
 • Kosten voor het strafrechtelijk geding
 • Kosten met betrekking tot de controles van de staat van dronkenschap
 • Bijkomende kosten en honoraria die voortvloeien uit de keuze van een expert die zijn beroep uitoefent in het buitenland
 • Expertises die plaatsvinden in het buitenland, in een ander gelijkwaardig administratief district dan datgene waar de opdracht moet worden uitgevoerd
 • Waarborg "burgerrechtelijk verhaal" :
  • Ongeval gevolg van bepaalde gevallen van grove schuld
  • Ongeval gevolg van gewelddaden waaraan verzekerde zelf deelnam.
  • Ongeval door de verzekerde, met bedrieglijk opzet, onjuist of onvolledig wordt aangegeven, waardoor ons inzicht over de richting die we aan onze tussenkomst willen geven, wordt gewijzigd;
  • Oorlog
  • Schade terwijl het verzekerd motorrijtuig in huur gegeven of opgeëist is
  • Deelname aan wedstrijden
  • Opzettelijk veroorzaakt ongeval
  • Verzekerde rechten kan laten gelden tegen een andere verzekerde.
  • Nucleair
  • Vordering van minder dan 123,95 € in hoofdsom

 

Optioneel: Bescherming van personen-veiligheid van de bestuurder

Omschrijving van het product

Wij komen tussen ten gunste van de bestuurder van het omschreven voertuig en de hoofdbestuurder die in zijn privéleven een ander voertuig bestuurt in vergoedende wijze ten gevolge van lichamelijke letsels of overlijden wanneer de letsels of het overlijden een rechtstreeks gevolg is van het verkeersongeval.

Territorialiteit

De hele wereld op voorwaarde dat de verzekeringnemer zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft in België.

 

Optioneel: Volledige bijstand

Bovenop de gratis hulp bij gedekte schade in België en 50 km buiten de landsgrenzen, kan u genieten van een volledig bijstandsproduct dat apart onderschreven kan worden met oa:
 • Hulpverlening aan de wagen bij ongeval, pech, poging tot diefstal, vandalisme, brand, explosie / implosie, brandstofpech, verkeerd getankt, lekke band,...
 • Tussenkomst 24/7 overal in Europa
 • Mobiliteit, vervangwagen, repatriëring van de wagen en de inzittenden
 • Medische bijstand wereldwijd, reisbijstand
 • Hulp bij overlijden
 • Psychologische bijstand
 • Juridische hulp (voorschot van strafrechtelijke borgtocht bij verkeersongeval en erelonen van een advocaat)

 

Juridische informatie

Deze fiche is een niet-bindende samenvatting van dit verzekeringsproduct. Voor een exacte omschrijving van uw dekking gelieve de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract te raadplegen.

Uw bestaande polis opzeggen

Uw huidige polis dient te worden opgezegd? Wij doen hiervoor het nodige.

Gratis !

Bezorg ons deze verklaring van opzeg.

 • per e-mail naar nkc@aon.be
 • per fax op het nummer 03/217 98 12

Wij maken dit document gratis over aan uw huidige verzekeraar en houden rekening met de opzegdatum om uw premie te berekenen.

AssurMiFID

Wanneer u op onderstaande link klikt, vindt u de informatiebrochure « MiFID en Twin Peaks II ».

Deze brochure heeft als doel u in te lichten omtrent de Belgische wet van 30 juli 2013 (ook wel AssurMiFID genaamd) die de MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) verplichtingen uitbreidt tot de verzekeringsondernemingen en de tussenpersonen waaronder de verzekeringsmakelaars.Link AssurMiFID

Wettelijke bepalingen

I. Wettelijke vermelding

Aon Belgium bvba
Telecomlaan 5-7
1831 Diegem
KBO/BTW: 0426.531.863
FSMA nr: 013982 A-R (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel)


II. Wie is Aon Belgium

Aon Belgium is een professionele dienstverlenende organisatie op het gebied van verzekeringen. Aon Belgium bvba maakt op haar beurt deel uit van Aon Corporation (London, UK). Aon Affinity richt zich specifiek op verzekeringsoplossingen van particulieren en kleine/middelgrote ondernemingen.


III. Wie is Agenion

Agenion NV is een dochteronderneming van Aon Belgium bvba. Agenion NV is een verzekeringsmakelaar met onderschrijvings- en schadevolmachten van verzekeraars.


IV. Wet op de privacy

De door u verstrekte gegevens alsook de gegevens in verband met het gebruik van onze producten en diensten, zullen door Aon Belgium bvba worden verwerkt in een gegevensbestand. Zij zullen uitsluitend gebruikt worden voor:

 1. ons klantenbeheer
 2. om u op de hoogte te kunnen houden van interessante aanbiedingen
 3. promotie- en prospectiedoeleinden met betrekking tot onze producten en diensten.

De voormelde gegevens kunnen ook, behoudens uw verzet, met dezelfde doeleinden worden medegedeeld aan onze partners betrokken bij het beheer van uw dossier, waarvan u de lijst op eenvoudig verzoek bij ons kan bekomen. Als u niet wenst dat uw gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden, gelieve ons dit te melden op volgend adres:

Aon Belgium bvba, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen t.a.v.Al Pijnacker.
De Wet Verwerking Persoonsgegevens kent u een recht op mededeling en verbetering van uw gegevens toe. U kan ons daartoe contacteren op bovenvermeld adres maar t.a.v. Daniel Etien.

V. Gemotiveerd Advies van Aon Belgium bvba:

Aon Belgium bvba heeft geen contractuele verplichting om uitsluitend met één verzekeringsonderneming of met meerdere verzekeringsondernemingen verzekeringszaken te doen. Per waarborg adviseren wij u het product van één verzekeraar die het best beantwoordt aan uw noden en behoeften. Periodiek wordt er een brede verkenning uitgevoerd in de verzekeringsmarkt, om te onderzoeken of er betere oplossingen beschikbaar zijn. De identiteit en gegevens van de door Aon Belgium bvba geselecteerde verzekeraars kunnen u op aanvraag bezorgd worden.

VI. Ombudsman

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij Aon Belgium bvba. (Aon Belgium bvba, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen, Tav Al Pijnacker)
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeussquare 35. Tel + 32 2 5475871 & Fax +32 2 5475975 & www.ombudsman.as